Wednesday, 28 December 2016

காத்திருக்கின்றன காலணிகள்

அரியணையில் இடம் காலி...
பாக்கெட்டில் பணம் காலி...
காத்திருக்கின்றன காலணிகள்...

ATM பணம் ஏய்க்கும்...
அரியணை பணம் காய்க்கும்...
காத்திருக்கின்றன காலணிகள்...

நாடகம் போட்டு பிழைப்பாருண்டு...
நாடகம் போட்டு  ஏய்ப்பாருண்டு...
நாடகம் போடும் நயவஞ்சக நரிகளுக்கு...
காத்திருக்கின்றன காலணிகள்...

கால்களில் அல்ல... கரங்களில்...

No comments:

Post a Comment